งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อวันที่ประกาศ
โครงการประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2022-05-25
กำหนดการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ระดับหลักสูตร 2022-05-24
คลิปวิดีโอ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2564 2022-05-17
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2564 2022-05-11
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 และ 2.4 พร้อมหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม 2021-11-23
แบบติดตามผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 (รอบ 6 เดือน) 2021-10-26
แผนที่ใช้ประกอบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 2021-08-20