งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อวันที่ประกาศ
แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2565 ระดับหลักสูตร และโปรแกรมคำนวณคะแนน 2023-06-02
วิดีโอโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2565 ระดับหลักสูตร และระดับคณะ (ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) 2023-05-11
แบบฟอร์ม รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ระดับหลักสูตร ประปีการศึกษา 2565 2023-03-27
รายชื่อคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา (คปภ.) ระดับหลักสูตร 2023-03-23
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 2023-02-06
คลิปวิดีโอการประชุม AUN QA ครั้งที่ 2 2022-11-04
คลิปวิดีโอประชุมชี้แจง AUN QA 27 ต.ค. 2565 2022-10-28