ค้นหาโดย : ระบุคำค้น :
สถานะ ชื่อห้อง ใช้งานล่าสุด ประเภท
ว่าง ห้องเครื่องมือ 1 ชั้น 4 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
ความจุ 10 คน
ห้องปฏิบัติการกลาง
หัวหน้าห้อง Lab : สุไวดา สัสดี
ว่าง ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางเเละพอลิเมอร์
ความจุ 20 คน

หัวหน้าห้อง Lab : วรรณฤดี หมื่นพล
ว่าง ห้องปฏิบัติการสิ่งเเวดล้อม
ความจุ 25 คน

หัวหน้าห้อง Lab : วรรณฤดี หมื่นพล
ว่าง ห้องเครื่องมือ 2 ชั้น4 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
ความจุ 20 คน
2021-05-26 ห้องปฏิบัติการกลาง
หัวหน้าห้อง Lab : สุไวดา สัสดี
ว่าง ห้องเครื่องมือ 3 ชั้น 4 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
ความจุ 15 คน
ห้องปฏิบัติการกลาง
หัวหน้าห้อง Lab : สุไวดา สัสดี
ว่าง ห้องพักเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
ความจุ 1 คน
ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
หัวหน้าห้อง Lab : สุไวดา สัสดี
ว่าง ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 5
ความจุ 20 คน
ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
หัวหน้าห้อง Lab : สุไวดา สัสดี
ว่าง ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
ความจุ 15 คน

หัวหน้าห้อง Lab : ปริญญา ทับเที่ยง
ว่าง ห้องวิจัย 1 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
ความจุ 5 คน

หัวหน้าห้อง Lab : ปริญญา ทับเที่ยง
ว่าง ห้องวิจัย 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
ความจุ 5 คน

หัวหน้าห้อง Lab : ปริญญา ทับเที่ยง
ว่าง ห้องวิจัย 3 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
ความจุ 5 คน

หัวหน้าห้อง Lab : ปริญญา ทับเที่ยง
ว่าง ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 1 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
ความจุ 10 คน

หัวหน้าห้อง Lab : ปริญญา ทับเที่ยง
ว่าง ห้องเทคนิควิเคราะห์ 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ความจุ 5 คน
ห้องปฏิบัติการกลาง
หัวหน้าห้อง Lab : ปริญญา ทับเที่ยง
ว่าง ห้องเทคนิควิเคราะห์ 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ความจุ 5 คน
ห้องปฏิบัติการกลาง
หัวหน้าห้อง Lab : ปริญญา ทับเที่ยง
ว่าง ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวกระบวนการ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ความจุ 10 คน
ห้องปฏิบัติการกลาง
หัวหน้าห้อง Lab : ปริญญา ทับเที่ยง
ว่าง ห้องไมโครเทคนิค อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ความจุ 15 คน
ห้องปฏิบัติการกลาง
หัวหน้าห้อง Lab : ปริญญา ทับเที่ยง
ว่าง ห้องวิจัยทางฟิสิกส์
ความจุ 5 คน
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
หัวหน้าห้อง Lab : สุภาพ วุฒิพันธุ์
ว่าง ห้องปฏิบัติการกลศาสตร์ 1
ความจุ 30 คน
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
หัวหน้าห้อง Lab : สุภาพ วุฒิพันธุ์
ว่าง ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
ความจุ 30 คน
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
หัวหน้าห้อง Lab : สุภาพ วุฒิพันธุ์
ว่าง ห้องปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า
ความจุ 30 คน
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
หัวหน้าห้อง Lab : สุภาพ วุฒิพันธุ์
ว่าง ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์แผนใหม่
ความจุ 20 คน
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
หัวหน้าห้อง Lab : สุภาพ วุฒิพันธุ์
ว่าง ห้องปฏิบัติการกลศาสตร์ 2
ความจุ 20 คน
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
หัวหน้าห้อง Lab : สุภาพ วุฒิพันธุ์
ว่าง ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง
ความจุ 20 คน
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
หัวหน้าห้อง Lab : สุภาพ วุฒิพันธุ์
ว่าง ห้องปฏิบัิการฟิสิกส์นิวเคลียร์
ความจุ 6 คน
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
หัวหน้าห้อง Lab : สุภาพ วุฒิพันธุ์
ว่าง ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ของคลื่น
ความจุ 30 คน
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
หัวหน้าห้อง Lab : สุภาพ วุฒิพันธุ์
ว่าง ทดสอบยางทางฟิสิกส์ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยียางเเละพอลิเมอร์
ความจุ 10 คน

หัวหน้าห้อง Lab : วรรณฤดี หมื่นพล
ว่าง ห้องกระบวนการเเปรรูปยาง ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยียางเเละพอลิเมอร์
ความจุ 10 คน

หัวหน้าห้อง Lab : วรรณฤดี หมื่นพล
ว่าง ห้องปฎิบัติการ 1 ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยียางเเละพอลิเมอร์
ความจุ 10 คน

หัวหน้าห้อง Lab : วรรณฤดี หมื่นพล
ว่าง ห้องปฏิบัติการ 2 ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยียางเเละพอลิเมอร์
ความจุ 15 คน

หัวหน้าห้อง Lab : วรรณฤดี หมื่นพล
ว่าง ห้องปฏิบัติการ 3 ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยียางเเละพอลิเมอร์
ความจุ 20 คน

หัวหน้าห้อง Lab : วรรณฤดี หมื่นพล
ว่าง ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1
ความจุ 35 คน

หัวหน้าห้อง Lab : Benoit Carette
ว่าง ห้องเครื่องมือ 4 ชั้น 4 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
ความจุ 10 คน
ห้องปฏิบัติการกลาง
หัวหน้าห้อง Lab : สุไวดา สัสดี
ว่าง ห้อง 10-202 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ความจุ 45 คน
ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
หัวหน้าห้อง Lab : ปริญญา ทับเที่ยง
ว่าง ห้อง 10-204 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ความจุ 45 คน
ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
หัวหน้าห้อง Lab : ปริญญา ทับเที่ยง
ว่าง ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 6 ชั้น 4 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
ความจุ 20 คน
ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
หัวหน้าห้อง Lab : สุไวดา สัสดี
ว่าง ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 3 ชั้น 4 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
ความจุ 30 คน
ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
หัวหน้าห้อง Lab : สุไวดา สัสดี
ว่าง ห้องปฏิบัติการเคมี 1 (73-617) new
ความจุ 40 คน
ห้องปฏิบัติการเคมี
หัวหน้าห้อง Lab : Benoit Carette
ว่าง ห้องปฏิบัติการเคมี 2(73-619) new
ความจุ 40 คน
2022-07-21 ห้องปฏิบัติการเคมี
หัวหน้าห้อง Lab : Benoit Carette
ว่าง ห้องปฏิบัติการเคมี 3 (73-625) new
ความจุ 35 คน
ห้องปฏิบัติการเคมี
หัวหน้าห้อง Lab : Benoit Carette
ว่าง ห้องปฏิบัติการเคมี 4(73-626) new
ความจุ 35 คน
ห้องปฏิบัติการเคมี
หัวหน้าห้อง Lab : Benoit Carette
ว่าง ห้องปฏิบัติการเคมี 5(73-627) new
ความจุ 35 คน
ห้องปฏิบัติการเคมี
หัวหน้าห้อง Lab : Benoit Carette
ว่าง ห้องปฏิบัติการเคมี 6(73-628) new
ความจุ 35 คน
ห้องปฏิบัติการเคมี
หัวหน้าห้อง Lab : Benoit Carette
ว่าง ห้องเครื่องมือ 1 (73-615) new
ความจุ 20 คน
ห้องปฏิบัติการกลาง
หัวหน้าห้อง Lab : Benoit Carette
ว่าง ห้องเครื่องมือ 2 new
ความจุ 20 คน
ห้องปฏิบัติการกลาง
หัวหน้าห้อง Lab : Benoit Carette
ว่าง ห้องเครื่องมือ 3 new
ความจุ 20 คน
ห้องปฏิบัติการกลาง
หัวหน้าห้อง Lab : Benoit Carette
ว่าง ห้องเครื่องมือ 4 new
ความจุ 20 คน
ห้องปฏิบัติการกลาง
หัวหน้าห้อง Lab : Benoit Carette
ว่าง ห้องเครื่องมือ 5 (73-624) new
ความจุ 20 คน
ห้องปฏิบัติการกลาง
หัวหน้าห้อง Lab : Benoit Carette
ว่าง ห้องเครื่องมือ 6 new
ความจุ 10 คน
ห้องปฏิบัติการกลาง
หัวหน้าห้อง Lab : Benoit Carette
ว่าง ห้องเตรียมสารเคมี (73-6 new)
ความจุ 5 คน
ห้องปฏิบัติการเคมี
หัวหน้าห้อง Lab : Benoit Carette
ว่าง ห้องวิจัย 1 new
ความจุ 20 คน
ห้องปฏิบัติการเคมี
หัวหน้าห้อง Lab : Benoit Carette
ว่าง ห้องวิจัย 2 new
ความจุ 20 คน
ห้องปฏิบัติการเคมี
หัวหน้าห้อง Lab : Benoit Carette
ว่าง ห้องวิจัย 3 new
ความจุ 20 คน
ห้องปฏิบัติการเคมี
หัวหน้าห้อง Lab : Benoit Carette
ว่าง ห้องวิจัย 4 new
ความจุ 20 คน
ห้องปฏิบัติการเคมี
หัวหน้าห้อง Lab : Benoit Carette

Found 53 Data