คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
Tel. 074-260260 / Fax. 074-336920 / Email : sciencewebmaster@skru.ac.th

ผู้ดูแลระบบ
นายปริญญา ทับเที่ยง นักวิทยาศาสตร์ สาชาชีววิทยา / E-mail : parinya.th@skru.ac.th
นางสาวสุไวดา สัสดี นักวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา / Tel. 094-3009507 / E-mail : suwaida.sa@skru.ac.th
นายหาสันต์ สาเหล็ม นักวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี / Tel. 091-8378267 / E-mail : hasun.sa@skru.ac.th
นางสาวฤทัยทิพ อโนมุณี นักวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี / Tel. 094-5805195 / E-mail : ruethaithip.an@skru.ac.th
นางสุภาพ วุฒิพันธ์ นักวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์
นางสาววรรณฤดี หมื่นพล นักวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์