ด้วยปัญหาและอุปสรรค ในการบันทึกเอกสารแบบฟอร์ม “ขอใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์” ในรูปแบบของกระดาษ ทำให้สิ้นเปลือง และไม่สะดวกในการค้นหาเอกสาร ในการนี้ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของการดำเนินงานขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความสะดวก รวดเร็ว และสามารถดูรายงานออนไลน์ได้ โดยขอบเขตของระบบ ดังนี้

ผู้ดูแลระบบ

อาจารย์/บุคลากร
นักศึกษา