วันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2566 : : การจัดการความรู้ : : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เวลา   น. 
   หน้าหลัก
   คณะกรรมการ KM
   แผน KM
   ศูนย์ความรู้
   แนวทางการจัดการความรู้
   การจัดการองค์ความรู้
- ประจำปีการศึกษา 2565
- ประจำปีการศึกษา 2564
- ประจำปีการศึกษา 2563
- ประจำปีการศึกษา 2562
- ประจำปีการศึกษา 2561
- ประจำปีการศึกษา 2560
   COP
- ชุมชนวิจัย
- ชุมชน E-learning
   กระดานข่าว
   LINK
- สถาบันส่งเสริม การจัดการความรู้เพื่อสังคม


ศูนย์ความรู้
  - คู่มือการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการจัดการควารรู้
  - คู่มือการสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  - แผนการจัดการความรู้
  - โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ชุดเครื่องมือการเรียนรู้ ( Self-learning Tool Kids )
  - การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เลขที่ 160 ถนนกาญจนวณิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000  โทรศัพท์ 074 - 260260