ทดสอบ
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ กำหนดการ วิทยากร
นายหนึ่ง สองสาม
เปิดรับสมัคร ผู้ลงทะเบียน 3 คน
โครงการอบรมออนไลน์ การเลี้ยงไก่ในกะชัง
17-18 กรกฎาคม 2564 โปรแกรม zoom กำหนดการ วิทยากร
นายวุฒิกร สาวน้อย
นางส้มแป้น สาคู
เปิดรับสมัคร ผู้ลงทะเบียน 5 คน
อบรมออนไลน์ photoshop manipulation
12-13 ธ.ค. 64 zoom กำหนดการ วิทยากร
นายณัฐพงษ์ ยีหวังเจริญ
เปิดรับสมัคร ผู้ลงทะเบียน 16 คน
อบรมออนไลน์ สิทธิบัตรและทรัพยืสินทางปัญญา
12-13 ธ.ค. 64 zoom กำหนดการ วิทยากร
นางสาวนันทิกา แก้วกากี
ปิดรับสมัคร ผู้ลงทะเบียน 9 คน