คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เลขที่ 160 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนวนิช
ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ติดต่อ (074) 260-260 และโทรสาร (074) 260-261 มือถือ (095) 036-4434
อีเมล์ : sciencewebmaster@skru.ac.th
เว็บไซต์ : https://sci.skru.ac.th/