งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / สหกิจศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2565New
ประจำปีการศึกษา 2564
ประจำปีการศึกษา 2563
ประจำปีการศึกษา 2559