แบบฟอร์มการแจ้งซ่อม | แสดงรายการแจ้ง | สถิติการแจ้งซ่อม

Untitled Document
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล ผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
วันที่แจ้งซ่อม
อุปกรณ์
อาการเสีย
สถานะ
สรุปผลการซ่อม
23
อาจารย์จิตรวี เชยชม
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2017-03-20 08:49:21
อื่นๆ
ไมค์ไม่ดัง ห้อง 8-105
ดำเนินการเรียบร้อย
22
อาจารย์พรชัย พุทธรักษ์
โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์
2017-03-02 09:47:57
คอมพิวเตอร์
ติดตั้งเครื่องสำรองไฟ แชร์ปริ้นเตอร์ เซ็ต Wifi
ดำเนินการเรียบร้อย
21
อาจารย์เบญจวรรณ ยันต์วิเศษภักดี
โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์
2017-02-28 11:43:24
คอมพิวเตอร์
เปิดไม่ติด
ดำเนินการเรียบร้อย
20
อาจารย์วิภาวรรณ วงศ์สุดาลักษณ์
โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์
2016-12-02 10:18:43
คอมพิวเตอร์
ปริ้นเตอร์ใช้งานไม่ได้
ดำเนินการเรียบร้อย
19
นางสุภาพ วุฒิพันธ์
โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
2016-11-25 10:11:10
อื่นๆ
โปรเจคเตอร์เสีย
ดำเนินการเรียบร้อย
18
อาจารย์เพ็ญมาศ สุคนธจิตต์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2016-11-23 14:15:14
อื่นๆ
โปเจคเตอร์เสีย เป็นจุดขาวๆ มีเส้นดำ
ดำเนินการเรียบร้อย
17
อาจารย์พรชัย พุทธรักษ์
โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์
2016-11-23 14:13:43
อื่นๆ
โปรเจคเตอร์เสีย
ดำเนินการเรียบร้อย
16
นางสาวฤทัยทิพย์ อโนมุณี
โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์
2016-10-06 15:02:43
คอมพิวเตอร์
เปิดไม่ติด
ดำเนินการเรียบร้อย
15
อาจารย์ระเบียบ สุวรรณเพ็ชร์
โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์
2016-07-13 14:31:40
คอมพิวเตอร์
เปิดเครื่องไม่ติด
ดำเนินการเรียบร้อย
14
นายหาสันต์ สาเหล็ม
โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์
2016-05-30 15:02:14
คอมพิวเตอร์
เครื่องติดไวรัส
ดำเนินการเรียบร้อย
13
นางสาวรุจินันท์ ชมภูฆัง
สำนักงานคณบดี
2016-05-30 14:20:25
คอมพิวเตอร์
ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้
ดำเนินการเรียบร้อย
12
อาจารย์อัจฉรา เพิ่ม
โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์
2016-04-26 09:23:11
คอมพิวเตอร์
ปริ้นเตอร์สั่งพิมพ์ไม่ได้
ดำเนินการเรียบร้อย
11
อาจารย์อัจฉรา เพิ่ม
โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์
2016-04-19 14:30:32
คอมพิวเตอร์
ติดตั้งไดเวอร์ปริ้นเตอร์ผ่านเครือข่ายไม่ได้
ดำเนินการเรียบร้อย
10
อาจารย์กนิษฐา พงษ์อาทิตย์
โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์
2016-04-07 15:00:46
คอมพิวเตอร์
หน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่ติด
ดำเนินการเรียบร้อย
9
นายปริญญา ทับเที่ยง
โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์
2016-04-05 09:48:26
คอมพิวเตอร์
จอคอมไม่ติด
ดำเนินการเรียบร้อย
7
นางสาวสุณี เพชรนิล
สำนักงานคณบดี
2016-03-15 11:57:16
คอมพิวเตอร์
MIS Back office ใช้ไม่ได้
ดำเนินการเรียบร้อย
6
อาจารย์เมสันต์ สังขมณี
โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์
2016-03-02 10:58:52
คอมพิวเตอร์
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
ดำเนินการเรียบร้อย
5
อาจารย์นรารัตน์ ทองศรีนุ่น
โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์
2016-02-25 09:59:09
คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดแล้วขึ้นจอฟ้า
ดำเนินการเรียบร้อย
4
อาจารย์เสาวนิตย์ ชอบบุญ
โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์
2016-02-25 09:05:54
อื่นๆ
ไมโครโฟนเสีย ที่ศูนย์วิทย์ฯ ชั้น 4 จำนวน 3 ตัว
ดำเนินการเรียบร้อย
3
อาจารย์อัจฉรา เพิ่ม
โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์
2016-02-11 10:45:10
คอมพิวเตอร์
ติดตั้งปริ้นเตอร์ไม่ได้
ดำเนินการเรียบร้อย
2
อาจารย์สุธินี หีมยิ
โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์
2016-02-11 10:16:03
คอมพิวเตอร์
เปิดติดแต่สัญญาณไม่ออกหน้าจอ
ดำเนินการเรียบร้อย
1
นางสาวสุภาพ วุฒิพันธุ์
โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
2016-02-09 09:13:05
คอมพิวเตอร์
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
ดำเนินการเรียบร้อย