หัวข้อประกาศ
วันที่ประกาศ
 มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด - 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) (ฉบัยที่ 2) 30 มีนาคม 2563
 การเทียบตำแหน่งบุคคลภายนอกซึ่งเป็นนักศึกษา 02 สิงหาคม 2562
 ขอความร่วมมือการใช้ช่องทางกลางของงานประชาสัมพันธ์ในการส่งข้อมูล 24 กรกฎาคม 2561
 เจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงานด้วยความมีคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย 11 สิงหาคม 2560
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% 17 กรกฎาคม 2560
 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2553 23 กุมภาพันธ์ 2559
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 23 กุมภาพันธ์ 2559
 การใช้สิทธิการประกันสุขภาพกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย 01 ธันวาคม 2558
 ขอเชิญบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าดำเนินกิจการร้านค้า ณ โรงอาหารหอประชุม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 26 กุมภาพันธ์ 2558
 การอนุโลมให้นักศึกษาจอดรถจักรยานยนต์นอกลานจอดรถมหาวิทยาลัย 16 กุมภาพันธ์ 2558
 มาตรการลงโทษนักศึกษษที่กระทำผิดทางการจราจรในมหาวิทยาลัย 12 มกราคม 2558
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประกาศเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วม 11 พฤศจิกายน 2557
 รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 08 ตุลาคม 2557
 เปลี่ยนแปลงวันสอบกลางภาค และการสอนชดเชย สำหรับ นศ.ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ครั้งที่ 3 02 ตุลาคม 2557
 ผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยประชุมและอัตราเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขและผู้ช่วย พ.ศ.2557 11 กันยายน 2557
 อัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในการประชุม และจำนวนผู้มีสิทธิ์ในการได้รับค่าตอบแทนปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ.2557 11 กันยายน 2557
หน้า [1]