หัวข้อประกาศ
วันที่ประกาศ
 เรื่อง ข้อกำหนดการตัดคะแนนความประพฤติของนักศึกษา 27 มีนาคม 2567
 เรื่อง แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษ พ.ศ.2567 13 มีนาคม 2567
 เรื่อง แนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่าย พ.ศ.2567 13 มีนาคม 2567
 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้ในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ พ.ศ.2566 22 มกราคม 2567
 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2567 22 มกราคม 2567
 การแบ่งส่วนราชการเป็นงาน ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างาน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2567 02 มกราคม 2567
 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง อัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่3 ภาคเรียนที่2 28 ธันวาคม 2566
 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ 01 ธันวาคม 2566
 เรื่อง แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 30 พฤศจิกายน 2566
 เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน 29 พฤศจิกายน 2566
 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการเป็นงาน ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 24 พฤศจิกายน 2566
 เรื่อง อัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2566 01 พฤศจิกายน 2566
 เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์ประจำเป็นกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 04 ตุลาคม 2566
 เรื่อง อัตราค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์หรือเช่ารถยนต์ใช้ในราชการ 26 กันยายน 2566
 เรื่อง ผลการประกวดหน่วยงานสีเขียว 26 กันยายน 2566
 เรื่อง การจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 19 กันยายน 2566
 ประกาศคณะฯ เรื่อง นโยบายด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 15 กันยายน 2566
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2566 19 สิงหาคม 2566
 เรื่อง แนวปฏิบัติการลงเวลาปฏิบัติราชการโดยการสแกนลายนิ้วมือ ใบหน้า พ.ศ. 2566 07 มิถุนายน 2566
 เรื่อง กำหนดปฏิทินวิชาการนักศึกาาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 30 พฤษภาคม 2566
 เรื่อง กำหนดปฏิทินวิชาการนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาจาวิชาภาษจีน (ชั้นปีที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2566 30 พฤษภาคม 2566
 เรื่อง กำหนดปฏิทินวิชาการนักศึกษาภาคคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า ประจำปีการศึกษา 2566 30 พฤษภาคม 2566
 เรื่อง กำหนดปฏิทินวิชาการ นักศึกษาภาคพิเศษ โครงการจัดการศึกษาสำหรับบัคลากรประจำการ (กศ.บป.) ประจำปีการศึกษา 2566 30 พฤษภาคม 2566
 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 20 พฤษภาคม 2566
 เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาสรรหาและแนวปฏิบัติในการเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ สำหรับการสอนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2566 11 พฤษภาคม 2566
 เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ 11 พฤษภาคม 2566
 เรื่อง ผลการเลือกนายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 10 พฤษภาคม 2566
 เรื่อง นโยบายและแนวทางปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ.2566 10 พฤษภาคม 2566
 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 19 เมษายน 2566
 เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ เพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน ที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ 19 เมษายน 2566
หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9]