หัวข้อประกาศ
วันที่ประกาศ
 เรื่อง การเลือกกรรมการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ก.อ.ม.) จากผู้แทนคณาจารย์และข้าราชการ และผู้แทนพนักงานสายสนับสนุน 11 กันยายน 2563
 เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกกรรมการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ก.อ.ม.) จากผู้แทนคณาจารย์และข้าราชการ
และผู้แทนพนักงานสายสนับสนุน
11 กันยายน 2563
 เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรบ้านพักของทางราชการ 08 กันยายน 2563
 เรื่อง หยุดการเรียนการสอน สอนชดเชยและเลื่อนการสอบกลางภาค ปลายภาคสำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 03 กันยายน 2563
 เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 25 สิงหาคม 2563
 เรื่อง ผลการพิจารณาเลือกอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 21 สิงหาคม 2563
 เรื่อง ผลการเลือกกรรมการบริหารงานบุคคล ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ก.บ.ม.) จากตัวแทนบุคลากรสายวิชาการ และตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน 10 สิงหาคม 2563
 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 30 กรกฎาคม 2563
 เรื่อง นโยบายและมาตรการด้านการเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน 30 กรกฎาคม 2563
 เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการ สอนชดเชย เปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาค เลื่อนกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 30 กรกฎาคม 2563
 เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Cornnavirus Disease 2019) (ฉบับที่ 5) 29 กรกฎาคม 2563
 เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการและสอนชดเชย สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 29 กรกฎาคม 2563
 เรื่อง การเลือกคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ก.บ.ม.) จากตัวแทนบุคลากรสายวิชาการ และตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน 29 กรกฎาคม 2563
 เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 17 กรกฎาคม 2563
 เรื่อง การจัดระบบการจราจรและการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยรักษาความปลอดภัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 17 กรกฎาคม 2563
 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 09 กรกฎาคม 2563
 เรื่อง การให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 09 กรกฎาคม 2563
 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศ 03 กรกฎาคม 2563
 ลำดับขั้นตอนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 01 กรกฎาคม 2563
 หลักเกณฑ์การประเมินการจัดลำดับบุคคลของผู้สมัครและผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาอธิการบดี 01 กรกฎาคม 2563
 ประกาศการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา (เพิ่มเติม) 01 กรกฎาคม 2563
 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทข้าราชการ 01 กรกฎาคม 2563
 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการที่ได้มาวึ่งคณะกรรมการ และหลักเกณฑ์ วิธีการโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2563 01 กรกฎาคม 2563
 เรื่อง การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 24 มิถุนายน 2563
 เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 4) 01 มิถุนายน 2563
 เรื่อง หยุดการเรียนการสอนและสอนชดเชย ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (ฉบับที่ 2) 01 มิถุนายน 2563
 ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งบริการ 13 พฤษภาคม 2563
 เรื่อง มอบหมายงานให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีในกรณีที่อธิการบดีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 13 พฤษภาคม 2563
 เรื่อง มอบหมายงานและมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 13 พฤษภาคม 2563
 ปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายสำหรับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
หรือโรคโควิด 19
08 พฤษภาคม 2563
หน้า [1][2]