หัวข้อประกาศ
วันที่ประกาศ
 เรื่อง ผลการเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 02 พฤศจิกายน 2565
 เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 01 พฤศจิกายน 2565
 เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 27 ตุลาคม 2565
 เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดสอบปลายภาค (ภาค กศ.บป.) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 27 ตุลาคม 2565
 เรื่อง ข้าราชการออกจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 19 ตุลาคม 2565
 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 19 ตุลาคม 2565
 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนค่าจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 10 ตุลาคม 2565
 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 มิถุนายน 2565
 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลาของพนักงานประจำตามสัญญา พ.ศ.2565 13 มิถุนายน 2565
 เรื่อง การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา 09 มิถุนายน 2565
 เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติงาน และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 26 พฤษภาคม 2565
 เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรห้องพักอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 26 พฤษภาคม 2565
 เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ 26 พฤษภาคม 2565
 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 18 พฤษภาคม 2565
 เรื่อง การบริหารและหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2565 12 พฤษภาคม 2565
 เรื่อง รายขื่อผู้สมัครเข้ารับสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 10 พฤษภาคม 2565
 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความประสงค์จะย้ายหน่วยงาน 29 เมษายน 2565
 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 29 เมษายน 2565
 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 28 เมษายน 2565
 เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 19 เมษายน 2565
 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการรับ จ่ายเงินเพื่อการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2565 09 เมษายน 2565
 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาโครงการวิจัยที่ยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ.2565
09 เมษายน 2565
 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 03 เมษายน 2565
 เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2565 09 มีนาคม 2565
 เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 06 มีนาคม 2565
 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความประสงค์จะย้ายหน่วยงานครั้งที่ 1/2565 11 กุมภาพันธ์ 2565
 เรื่อง ผลการพิจารณาสรรหา "คนดีศรีราชภัฏ" ประจำปี 2564 07 กุมภาพันธ์ 2565
 เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรบ้านพักของทางราชการ 28 มกราคม 2565
 ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 81 รายการ 24 มกราคม 2565
 เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาคำร้องของนักศึกษาขอมีสิทธิ์สอบกลางภาคและสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เข้าสอบกลางภาคและสอบปลายภาคตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 13 มกราคม 2565
หน้า [1][2][3][4][5][6][7]