หัวข้อประกาศ
วันที่ประกาศ
 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 09 กรกฎาคม 2563
 เรื่อง การให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 09 กรกฎาคม 2563
 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศ 03 กรกฎาคม 2563
 ลำดับขั้นตอนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 01 กรกฎาคม 2563
 หลักเกณฑ์การประเมินการจัดลำดับบุคคลของผู้สมัครและผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาอธิการบดี 01 กรกฎาคม 2563
 ประกาศการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา (เพิ่มเติม) 01 กรกฎาคม 2563
 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทข้าราชการ 01 กรกฎาคม 2563
 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการที่ได้มาวึ่งคณะกรรมการ และหลักเกณฑ์ วิธีการโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2563 01 กรกฎาคม 2563
 เรื่อง การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 24 มิถุนายน 2563
 เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 4) 01 มิถุนายน 2563
 เรื่อง หยุดการเรียนการสอนและสอนชดเชย ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (ฉบับที่ 2) 01 มิถุนายน 2563
 ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งบริการ 13 พฤษภาคม 2563
 เรื่อง มอบหมายงานให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนอธิการบดีในกรณีที่อธิการบดีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 13 พฤษภาคม 2563
 เรื่อง มอบหมายงานและมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 13 พฤษภาคม 2563
 ปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายสำหรับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
หรือโรคโควิด 19
08 พฤษภาคม 2563
 มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด -19 01 พฤษภาคม 2563
 แนวทางการจัดการขยะในบริเวณที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยฯ 27 เมษายน 2563
 มาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากกรณีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) 27 เมษายน 2563
 ปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายสำหรับนักศึกษาภาคปกติ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 27 เมษายน 2563
 คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 27 เมษายน 2563
 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร (E-Cocument) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 16 เมษายน 2563
 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ 13 เมษายน 2563
 มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 13 เมษายน 2563
 มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด - 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) (ฉบัยที่ 2) 30 มีนาคม 2563
 การเทียบตำแหน่งบุคคลภายนอกซึ่งเป็นนักศึกษา 02 สิงหาคม 2562
 ขอความร่วมมือการใช้ช่องทางกลางของงานประชาสัมพันธ์ในการส่งข้อมูล 24 กรกฎาคม 2561
 เจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงานด้วยความมีคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย 11 สิงหาคม 2560
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% 17 กรกฎาคม 2560
 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2553 23 กุมภาพันธ์ 2559
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 23 กุมภาพันธ์ 2559
หน้า [1][2]