หัวข้อประกาศ
วันที่ประกาศ
 เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน 29 พฤศจิกายน 2566
 เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์ประจำเป็นกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 04 ตุลาคม 2566
 เรื่อง อัตราค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์หรือเช่ารถยนต์ใช้ในราชการ 26 กันยายน 2566
 เรื่อง ผลการประกวดหน่วยงานสีเขียว 26 กันยายน 2566
 เรื่อง การจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 19 กันยายน 2566
 ประกาศคณะฯ เรื่อง นโยบายด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 15 กันยายน 2566
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2566 19 สิงหาคม 2566
 เรื่อง แนวปฏิบัติการลงเวลาปฏิบัติราชการโดยการสแกนลายนิ้วมือ ใบหน้า พ.ศ. 2566 07 มิถุนายน 2566
 เรื่อง กำหนดปฏิทินวิชาการนักศึกาาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 30 พฤษภาคม 2566
 เรื่อง กำหนดปฏิทินวิชาการนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาจาวิชาภาษจีน (ชั้นปีที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2566 30 พฤษภาคม 2566
 เรื่อง กำหนดปฏิทินวิชาการนักศึกษาภาคคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า ประจำปีการศึกษา 2566 30 พฤษภาคม 2566
 เรื่อง กำหนดปฏิทินวิชาการ นักศึกษาภาคพิเศษ โครงการจัดการศึกษาสำหรับบัคลากรประจำการ (กศ.บป.) ประจำปีการศึกษา 2566 30 พฤษภาคม 2566
 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 20 พฤษภาคม 2566
 เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาสรรหาและแนวปฏิบัติในการเสนอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ สำหรับการสอนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2566 11 พฤษภาคม 2566
 เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ 11 พฤษภาคม 2566
 เรื่อง ผลการเลือกนายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 10 พฤษภาคม 2566
 เรื่อง นโยบายและแนวทางปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ.2566 10 พฤษภาคม 2566
 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 19 เมษายน 2566
 เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ เพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน ที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ 19 เมษายน 2566
 เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ เพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน ที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ
(เพิ่มเติม)
19 เมษายน 2566
 เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการปฏิทินงานวิชาการและงานทะเบียน และปฏิทินการชำระเงินสำหรับนักสึกษาภาคพิเศษ โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ประจำภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2565
19 เมษายน 2566
 เรื่อง การสรรหา บรรจุ แต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานประจำตามสัญญา (ฉบับที่3) พ.ศ.2566 19 เมษายน 2566
 มอบหมายให้รองอธิการบดีเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีในกรณีที่อธิการบดีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 19 เมษายน 2566
 เรื่อง การจัดระบบการจราจรและการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 19 เมษายน 2566
 เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 27 มีนาคม 2566
 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 17 มีนาคม 2566
 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา ผู้บริหาร บุคลากรของมหาวิทยาลัย ผู้เรียน คณะกรรมการและอนุกรรมการ พ.ศ.2564 14 มีนาคม 2566
 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 03 มีนาคม 2566
 เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ.2566 02 มีนาคม 2566
 เรื่อง การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 01 มีนาคม 2566
หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8]