หัวข้อประกาศ
วันที่ประกาศ
 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 27 มกราคม 2564
 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 27 มกราคม 2564
 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 25 มกราคม 2564
 เรื่อง แต่งตั้งนายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 25 มกราคม 2564
 เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดขดงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 08 มกราคม 2564
 เรื่อง แนวปฏิบัติตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 08 มกราคม 2564
 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งนายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 08 มกราคม 2564
 เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 4) 06 มกราคม 2564
 เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ (ฉบับที่ 6) 06 มกราคม 2564
 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 28 ธันวาคม 2563
 เรื่อง ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด 28 ธันวาคม 2563
 เรื่อง งดการจัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 25 ธันวาคม 2563
 เรื่อง การจัดสรรบ้านพักของทางราชการทดแทน 25 ธันวาคม 2563
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธันวาคม 2563
 เรื่อง รับสมัครนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 20 ธันวาคม 2563
 เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด 07 ธันวาคม 2563
 เรื่อง ผ่อนผันระยะเวลาการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนมพร้อมค่าปรับ นักศึกษาโครงการการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 16 พฤศจิกายน 2563
 เรื่อง ผ่อนผันระยะเวลาการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนพร้อมค่าปรับ นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 16 พฤศจิกายน 2563
 เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรห้องพักในอาคาร 90 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 12 พฤศจิกายน 2563
 เรื่อง แนวปฏิบัติการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมและการบันทึกรหัสกิจกรรม ในระบบจัดการข้อมูลกิจกรรมนักศึกษา 06 พฤศจิกายน 2563
 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงการชำระเงินค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 06 พฤศจิกายน 2563
 เรื่อง มาตรการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 29 ตุลาคม 2563
 เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระดับก่อนพื้นฐาน (บ้านสาธิตอายุ 2-3 ปี), ระดับก่อนพื้นฐาน (ปฐมวัยอายุ 3-6 ปี) ประจำปีการศึกษา 2564 29 ตุลาคม 2563
 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 14 ตุลาคม 2563
 เรื่อง การจัดการขยะและการเลี้ยงสัตว์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 14 ตุลาคม 2563
 เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราขภัฏสงขลา 05 ตุลาคม 2563
 เรื่อง ผลการเลือกกรรมการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ก.อ.ม.) จากผู้แทนคณาจารย์และข้าราชการ และผู้แทนพนักงานสายสนับสนุน 05 ตุลาคม 2563
 เรื่อง การเลือกกรรมการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ก.อ.ม.) จากผู้แทนคณาจารย์และข้าราชการ และผู้แทนพนักงานสายสนับสนุน 11 กันยายน 2563
 เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกกรรมการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ก.อ.ม.) จากผู้แทนคณาจารย์และข้าราชการ
และผู้แทนพนักงานสายสนับสนุน
11 กันยายน 2563
 เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรบ้านพักของทางราชการ 08 กันยายน 2563
หน้า [1][2][3]