หัวข้อประกาศ
วันที่ประกาศ
 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 17 มีนาคม 2566
 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา ผู้บริหาร บุคลากรของมหาวิทยาลัย ผู้เรียน คณะกรรมการและอนุกรรมการ พ.ศ.2564 14 มีนาคม 2566
 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 03 มีนาคม 2566
 เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ.2566 02 มีนาคม 2566
 เรื่อง การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 01 มีนาคม 2566
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยประสบการณ์หลากหลาย สำหรับตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า
และระดับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า พ.ศ.2565
18 มกราคม 2566
 เรื่อง กำหนดจำนวนอัตราตำแหน่งรองอธิการบดี 18 มกราคม 2566
 เรื่อง ประกาศเจตจำนงไม่ขอรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 11 มกราคม 2566
 เรื่อง ผลการเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 02 พฤศจิกายน 2565
 เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 01 พฤศจิกายน 2565
 เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 27 ตุลาคม 2565
 เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดสอบปลายภาค (ภาค กศ.บป.) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 27 ตุลาคม 2565
 เรื่อง ข้าราชการออกจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ 19 ตุลาคม 2565
 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 19 ตุลาคม 2565
 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนค่าจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 10 ตุลาคม 2565
 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 มิถุนายน 2565
 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลาของพนักงานประจำตามสัญญา พ.ศ.2565 13 มิถุนายน 2565
 เรื่อง การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา 09 มิถุนายน 2565
 เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติงาน และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 26 พฤษภาคม 2565
 เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรห้องพักอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 26 พฤษภาคม 2565
 เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ 26 พฤษภาคม 2565
 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 18 พฤษภาคม 2565
 เรื่อง การบริหารและหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2565 12 พฤษภาคม 2565
 เรื่อง รายขื่อผู้สมัครเข้ารับสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 10 พฤษภาคม 2565
 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความประสงค์จะย้ายหน่วยงาน 29 เมษายน 2565
 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 29 เมษายน 2565
 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 28 เมษายน 2565
 เรื่อง การแจ้งความประสงค์เข้าพักอาศัยในอาคารชุด 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 19 เมษายน 2565
 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการรับ จ่ายเงินเพื่อการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2565 09 เมษายน 2565
 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาโครงการวิจัยที่ยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ.2565
09 เมษายน 2565
หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8]