คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Faculty of Science and Technology, Songkhla Rajabhat University
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี การป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ส่วนงานราชการและหน่วยงานของรัฐเร่งรัดดำเนินการป้องกันควบคุม แก้ปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล

ดาวน์โหลดไฟล์ : 202003232750.pdf

link :

ประกาศวันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 13:58:11
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ม.4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

074-260-200 074-260-261