ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี E-bidding

ข่าวการจัดซื้อ จัดจ้าง

เรื่อง วันที่ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องระเหยแห้งแบบหมุน จำนวน 1 ชุด (แบบมีเงื่อนไข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-05-14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องนับเซลล์ที่มีชีวิตกับเซลล์ที่ตายด้วยสีฟลูออเรสเซนต์ จำนวน 1 เครื่อง (แบบมีเงื่อนไข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-05-09
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล, ชุดวาดรูปและโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ จำนวน 1 ชุด (แบบมีเงื่อนไข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-04-22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบความชื้น จำนวน 1 เครื่อง (แบบมีเงื่อนไข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-04-22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง จำนวน 8 ชุด (แบบมีเงื่อนไข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-04-01
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเขย่า ขนาดไม่น้อยกว่า 60x60 cm จำนวน 2 เครื่อง (แบบมีเงื่อนไข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-03-27
ประกาศคณะฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้เก็บสารเคมีไวไฟ จำนวน 2 ตู้ (แบบมีเงื่อนไข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-03-22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างซ่อมแซมปรับปรุง อาคารเรียน 8 ชั้น 1 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-02-02