ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวการจัดซื้อ จัดจ้าง

เรื่อง วันที่ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 11 รายการเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรมเสริมสร้างอาชีพและการดูแลผุ้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-07-11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 2 รายการ ของสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-06-19
ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-07-09
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ตู้อบความร้อนสำหรับงานทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง (แบบมีเงื่อนไข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-04-26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดค่า pH ของสารละลาย จำนวน 5 เครื่อง (แบบมีเงื่อนไข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-04-26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดความเร็วของกระแสน้ำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-05-15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดความลึกของระดับน้ำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-05-15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4000 Lumens ความละเอียด WXGA จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-05-15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เตาให้ความร้อนหน้าดำ จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-05-15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-05-15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โถดูดความชื้น จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-05-15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-07-03
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 3 รายการ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-07-03
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-06-28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิล ขอเชิญร่วมงาน SCIFEST 2024 คาราวานวิทยาศาสตร์ อว. เฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-06-28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภุณฑ์เครื่องเขย่าสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-05-15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-06-25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-06-21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการประชุมและเยี่ยมชมเครือข่ายความร่วมมือ 7 สถาบัน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-06-14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 10 รายการ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก กิจกรรมการพัฒนาสเปรย์ไล่ยุงผสมสารสกัดจากตะไคร้หอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-06-14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรายงานการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมินฯ ประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-06-14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ตู้เย็น ขนาด 13 คิวปิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-06-05
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการโครงการพัฒนาและยกระดับทุนฐานดำรงชีพ 5 มิติ กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแพะ (คั่วกลิ้งแพะ) จำนวน 3 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-06-12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการเรียนการสอนปรับพื้นฐานนักศึกษา ปีการศึกษา 2567 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-06-12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บข้อมูลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-06-07
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบบรรจุภัณฑ์โครงการพัฒนาและยกระดับทุนฐานดำรงชีพ 5 มิติ กิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากแพะฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-06-05
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบบรรจุภัณฑ์โครงการพัฒนาและยกระดับทุนฐานดำรงชีพ 5 มิติ กิจกรรมการยกระดับผลิตภัณฑ์สัมแขก อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-06-05
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเตรียมตัวอย่างและทดสอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากส้มแขก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-06-05
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเตรียมตัวอย่างและทดสอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากแพะ จำนวน 5 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-06-05
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-05-15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเตรียมตัวอย่างและสทดสอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบพร้อมขอฒาตรฐาน อ.ย. โครงการพัฒนาและยกระดับทุนฐานดำรงชีพ 5 มิติ กิจกรรมการยกกะดับผลิตภัณฑ์ส้มแขก (ผลิตภัณฑ์สบู่และเซรั่มส้มแขก) จำนวน 2 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-06-14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเตรียมตัวอย่างและทดสอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โครงการพัฒนาและยกระดับทุนฐานดำรงชีพ 5 มิติ กิจกรรมการยกระดับผลิตภัณฑ์ส้มแขก จำนวน 2 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-06-14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-03-29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการโครงการพัฒนาและยกระดับทุนฐานดำรงชีพ 5 มิติ กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์สัมแขกฯ จำนวน 3 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-05-28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการใช้ห้องปฏิบัติการโครงการพัฒนาและยกระดับทุนฐานดำรงชีพ 5 มิติ กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากแพะฯ จำนวน 3 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-05-28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์ข้อมูลโครงการพัฒนาและยกระดับทุนฐานดำรงชีพ 5 มิติ กิจกรรมการยกระดับผลิตภัณฑ์ส้มแขกฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-05-28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์ข้อมูลโครงการพัฒนาและยกระดับทุนฐานดำรงชีพ 5 มิติ กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากแพะฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-05-28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมาบริการหม้อฆ่าเชื้อแรงดันสูง โครงการพัฒนาและยกระดับทุนฐานดำรงชีพ 5 มิติ กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแพะฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-05-28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมาบริการหม้อฆ่าเชื้อแรงดันสูง โครงการพัฒนาและยกระดับทุนฐานดำรงชีพ 5 มิติ กิจกรรมการยกระดับผลิตภัณฑ์ส้มแขก อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-05-28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กระดานไวท์บอร์ด แบบล้อเลื่อน 2 หน้า จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-05-15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 52 รายการเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ กิจกรรมพัฒนาและแปรรุปผลิตภัณฑ์จากแพะและผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-06-05
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 26 รายการเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ กิจกรรมพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแพะและผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-06-07
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 42 รายการ ของโครงการพัฒนาตามศักยภาพพื้นที่ กิจกรรมพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากส้มแขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-06-06
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ข้อมูลโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ธัญพืชอัดแท่งเพื่อสุขภาพจากข้าวสังข์หยด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-05-03
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรมพัฒนาชุมชนต้นแบบอำเภอสทิงพระ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-05-15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตูและฝาผนัง อาคาร 8 ชั้น 2 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-04-26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาสเปรย์ไล่ยุงผสมสารสกัดจากตะไคร้หอม จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-04-23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของหลักสูตร ส.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน จำนวน 93 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-05-15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดโพรโพลิสจากชันโรงเพื่อการนำมาใช้ในการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-03-29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 8 รายการ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-05-03
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 18 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-05-03
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์ข้อมูลโครงการวิจัยเรื่อง ปริมาณธาตุอาหารของปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือทิ้งของชุมชน ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-05-09
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 33 รายการ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-05-09
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 5 รายการ ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-05-09
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรมพัฒนาชุมชนต้นแบบอำเภอสทิงพระ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-05-09
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 16 รายการ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรมเสริมสร้างอาชีพและดูแลผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-05-09
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ตู้ดูความชื้นแบบไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 220 ลิตร จำนวน 3 ชุด (แบบมีเงื่อนไข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-04-29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง จำนวน 8 ชุด (แบบมีเงื่อนไข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-04-29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ตู้อบความร้อนสำหรับงานทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง (แบบมีเงื่อนไข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-04-26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดค่า pH ของสารสะลาย จำนวน 5 เครื่อง (แบบทีเงื่อนไข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-04-26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 5 รายการ ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-04-26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดสติกเกอร์ซีทรูพิมพ์ลายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-04-26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตูและฝาผนังอาคาร 8 ชั้น 2 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-04-26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 15 รายการ ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-04-26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติกเกอร์ Outdoor เคลือบด้าน พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-04-23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ ไม่น้อยกว่า 6 ที่นั่ง รวมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-04-23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องทำน้ำแข็งเกร็ดกรอบ จำนวน 1 งาน 2024-04-25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาสเปรย์ไล่ยุงผสมสารสกัดจากตะไคร้หอม จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-04-23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 74 รายการ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-04-22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 21 รายการ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-04-22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 38 รายการ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-04-22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-04-22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-03-07
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยากรคอมพิวเตอร์ โดวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-03-29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-03-27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 7 รายการ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-03-27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 2 รายการ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-03-27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารโครงการสัมมนาปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ พ.ศ.2568 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-03-22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารโครงการสัมมนาปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ พ.ศ.2568 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-03-22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารโครงการสัมมนาปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน พ.ศ.2568 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-03-22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารโครงการสัมมนาปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา พ.ศ.2568 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-03-22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารโครงการสัมมนาปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2568 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-03-22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารโครงการสัมมนาปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ พ.ศ.2568 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-03-22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารโครงการสัมมนาปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2568 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-03-22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารโครงการสัมมนาปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-03-22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารโครงการสัมมนาปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-03-22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารโครงการสัมมนาปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล พ.ศ.2568 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-03-15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารโครงการสัมมนาปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-03-13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารโครงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล พ.ศ.2568 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-03-15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บตัวอย่างพืชสมุนไพรเพื่อทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและทดสอบฤทธิ์ต้านเอนไซม์ AChE จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-03-15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุทต์เชิงอุตสาหกรรม จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-03-15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-03-15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-03-15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องกรองน้ำระบบ RO จำนวน 4 เครื่อง และจ้างทำแผงตระแกรงรูด้วยวัสดุอะลูมิเนียมพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-03-13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บและเตรียมวัสดุโครงการวิจัยเรื่อง เชื้อเพลิงชีวมวลจากทางใบและทะลายปาล์มน้ำมันฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-03-13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารโครงการสัมมนาปรับปรุงหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-03-13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการวิจัยเรื่อง สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและคุณค่าทางโภชนาการของชาไข่มุกจากข้าวพื้นเมือง จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-03-07
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการวิจัยเรื่องประสิทธิผลของสบู่จากใบสาบเสือต่อการลดการเกิดสิวในกลุ่มวัยรุ่น จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-03-07
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-03-08
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการวิจัยเรื่อง เชื้อเพลิงชีวมวลจากทางใบและทะลายปาล์มน้ำมัน โดยใช้แป้งมันสำปะหลังและน้ำยางพาราเป็นตัวประสาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-03-08
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-02-29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบ Gamma (Cs-137), Gamma (Cs-60) เครื่องสำรวจรังสี SERVER METER จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-02-29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ตู้แช่แข็ง -20 องศา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-02-29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องอัดรีดพลาสติกสกรูเดี่ยว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-02-29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตไซรัปจากข้าวซ่อขิง ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-02-20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ข้อมูลโครงการวิจัยเรื่อง สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและคุณค่าทางโภชนาการของชาไข่มุกจากข้าวพื้นเมือง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-02-23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้ออันเกี่ยวเนื่องจากการทำงานของผู้ประกอบอาชีพตาลโตนด ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-02-20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตไซรัปจากข้าวซ่อขิง ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-02-20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจ อ่าน และวิเคราะห์ระดับกดเจ็บ โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาและศึกษาประสิทธิผลของตำรับเจลที่มีส่วนผสมของพืชตระกูลไก่ดำ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-02-20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนากระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ธัญพืชอัดแท่งเพื่อสุขภาพจากข้าวสังข์หยด จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-01-05
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-02-15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 46 ที่นั่ง พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-01-12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-02-08
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ข้อมูลโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ธัญพืชอัดแท่งเพื่อสุขภาพจากข้าวสังข์หยด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-12-26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษาจุดประกายความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา (ด้วยพลังซอฟต์ (Soft Power) ที่ไม่ซอฟต์) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-01-30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 11 ที่นั่ง รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-01-30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการวิจัย เรื่อง การวิจัยและพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์แปลงไฟฟ้าฉุกเฉินแบบมัลติฟังก์ชั่นสำหรับทีมบริการสุขภาพในภาวะวิกฤติฉุกเฉินเชิงรุกเคลื่อนที่เร็วขึ้น จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-01-04
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการแข่งขัน SCI-TECH E-sport Arena of Valor 2023 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-01-17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-01-19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดไพรโพลิสจากชันโรงเพื่อการนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-12-22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2024-01-16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 35 รายการ เพื่อใช้ในหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล, วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ และ ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-12-07
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องย่อยตัวอย่างสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-12-22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-12-25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการสานสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยพุทธ-มุสลิม 2567 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-12-22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Adobe Creative Cloud All Apps จำนวน 3 License โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-12-22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องย่อยตัวอย่างสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-12-22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ข้อมูลโครงการงานวิจัย เรื่อง สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและคุณค่าทางโภชนาการของชาไข่มุกจากข้าวพื้นเมือง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-12-20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการจัดงานประกวดเด็ก WISH นักสื่อสารสร้างสรรค์ Content 2023 จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-12-20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดโพรโพลิสจากชันโรง เพื่อการนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-12-14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแบบแขวน ขนาด 36000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-11-08
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 6 รายการของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-12-12
ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างทำไวนิลงานราชภัฏสงขลาวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการ เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีัการศึกษา 2567 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-12-12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-12-12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-12-12
ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างตรวจวิเคราะห์ข้อมูลโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนากระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ธัญพืชอัดแท่งเพื่อสุขภาพจากข้าวสังข์หยด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-12-12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 9 รายการ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-12-08
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 15 รายการ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-12-08
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 33 รายการของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-11-16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์ข้อมูลโครงการพัฒนางานวิจัย เรื่องสังเคราะห์อนุภาคนาโน Ag/Zno ด้วยวิธีเคมีสีเขียวสำหรับการเร่งสลายสีย้อย RhB ด้วยแสง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-11-30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จำนวน 48 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-11-30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-12-01
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศลแะนวัตกรรมดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-12-01
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องอัดเบ้าแบบอัตโนมัติ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-11-30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ จำนวน 4 เครื่อง ของสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-11-30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องบดยาง 2 ลูกกลิ้งของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-11-30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-11-29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-11-29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-11-27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-11-23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-11-23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 18 รายการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-11-21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขเพื่อสร้างผลงานวิจัยฯ รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 2 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-11-20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขเพื่อสร้างผลงานวิจัยฯ รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 2 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-11-20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์จำนวน 1 รายการของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-11-20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจ อ่าน และวิเคราะห์ผลระดับความรู้สึกกดเจ็บและองศาการเคลื่อนไหวของคอ โครงกาวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบประสิทธิผลของน้ำมันไพลกับยาทาไดโคลฟีแนคต่ออาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ คอ บ่าไหล่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-11-14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-11-13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-11-13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-11-13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-11-03
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-11-03
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-11-03
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 16 รายการของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-11-02
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 11 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-11-01
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-10-31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 16 รายการของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-10-31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-10-27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-10-24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-10-24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ เพื่อใช้ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล โดยวิธิเฉพาะเจาะจง 2023-10-24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-10-18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-10-18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-10-17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-10-10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมุดบันทึกการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-10-10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเป็นรายเดือนและเช่าเครื่องเอกสารเป็นรายแผ่นสำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-10-09
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายจุดรวมพล ขนาด 80x120 ซม. หน้าเดียวพร้อมเสาเหล็ก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-10-06
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายไฟฟ้า 300/500V 70องศา ความยาว 100 เมตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-10-06
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมุดลงเวลาและบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 300 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2023-10-06