ประกาศเชิญชวน โดยวิธี E-bidding

ข่าวการจัดซื้อ จัดจ้าง

เรื่อง วันที่ประกาศ
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องระเหยแห้งแบบหมุน จำนวน 1 ชุด (แบบมีเงื่อนไข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-04-25
ประกาศคณะฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องนับเซลล์ที่มีชีวิตกับเซลล์ที่ตายด้วยสีฟลูออเรสเซนต์ จำนวน 1 เครื่อง (แบบมีเงื่อนไข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-04-22
ประกาศคณะฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบความชื้น จำนวน 1 เครื่อง (แบบมีเงื่อนไข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-03-21
ประกาศคณะฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ ชนิด 3 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล,ชุดวาดรูปและโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ จำนวน 1 ชุด (แบบมีเงื่อนไข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-03-21
ประกาศคณะฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเขย่า ขนาดไม่น้อยกว่า 60x60 cm จำนวน 2 เครื่อง (แบบมีเงื่อนไข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 2024-03-13
ประกาศคณะฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง จำนวน 8 ชุด (แบบมีเงื่อนไข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 2024-03-13
ประกาศคณะฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อตู้เก็บสารเคมีไวไฟ จำนวน 2 ตู้ (แบบมีเงื่อนไข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-03-08
ประกาศคณะฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน 8 ชั้น 1 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2024-01-17