วันอาทิตย์ ที่ 4 ธันวาคม พุทธศักราช 2565 : : การจัดการความรู้ : : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เวลา   น. 
   หน้าหลัก
   คณะกรรมการ KM
   แผน KM
   ศูนย์ความรู้
   แนวทางการจัดการความรู้
   การจัดการองค์ความรู้
- วิชาการและงานวิจัย
- การพัฒนานักศึกษา
- การเรียนการสอน
- การพัฒนาคน
- การพัฒนาการบริหารจัดการ
- สหกิจศึกษา
- อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย
- การพัฒนาชุดโครงการตามแนวพระราโชบาย (การบูรณการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย)
- เทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอน
- แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานหลักสูตร
- เทคนิคการเขียนเอกสารคำสอน และตำรา/หนังสือ
- เทคนิคการเขียนการสอนออนไลน์ สอนอย่างไรให้ผู้เรียนว้าว
- การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านการวิจัย : วิธีการเขียนขอทุนวิจัยระดับชาติ
   COP
- ชุมชนวิจัย
- ชุมชน E-learning
   กระดานข่าว
   LINK
- สถาบันส่งเสริม การจัดการความรู้เพื่อสังคม


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เลขที่ 160 ถนนกาญจนวณิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000  โทรศัพท์ 074 - 260260