ติดต่อสอบถาม

064-746-5355 อาจารย์นันธิดา ลิ่มเสฎโฐ
084-300-8494 นางสาวรุจินันท์ ชมภูฆัง
Faculty of Science and Technology , SKRU
160 Kanchanavanich Road, Kao Rup Chang, Muang Songkhla, Songkhla 90000
sciandtechrun@skru.ac.th 074-260260