คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวการศึกษา ทุนการศึกษาบุคลากรภายใน

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา


บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการระบบพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโทและเอก รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201901102353.pdf

link :

ประกาศวันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 14:53:50
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th