คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาตรี ในโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ปี 2561


คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาตรี ในโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ปี 2561รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201809192261.pdf

link :

ประกาศวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 14:49:00
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th