คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาจุลชีววิทยา


ด้วย ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 ดูรายละเอียดได้จากไฟล์ที่แนบมา และ โปสเตอร์

ดาวน์โหลดไฟล์ :

link :

ประกาศวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:19:46
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th