คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโท


ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท (ภาคพิเศษ) วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรม และการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น โดยเห็นว่าหลักสูตรดังกล่าวนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้และคุณวุฒิต่อบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์ที่แนบมา

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201611092010.pdf

link :

ประกาศวันที่ 09 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:04:13
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th