คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ (สำหรับนักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยม )


ด้วยมูลนิธิทวี บุณยเกตุ มอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559 แก่นักเรียนทีมีฐานะยากจน เรียนดี และมีความประพฤติดี ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือช่วงชั้่นที่ 3-4 ทั้งสายสามัญ และ สายอาชีพทุกสังกัด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์ที่แนบมา

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201603291801.pdf

link :

ประกาศวันที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 11:53:15
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th