คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวศิษย์เก่า

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : 201602021731.pdf

link :

ประกาศวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:27:20
โดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th