คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat

บุคลากรสายสนับสนุน (สำนักงานคณบดี)นางพิไลพร คงเรือง (พร)

หัวหน้าสำนักงาน

งานแผนยุทธศาสตร์

Pilaiporn.ko@skru.ac.th

VoIP : 1547
นางอมรรัตน์ ชูชื่น (ไก่)

หัวหน้างานสนับสนุนพันธกิจอุดมศึกษา

งานวิชาการ

c_amornrat@hotmail.com

VoIP : 1543
นางสาวกุสุมา เจะอาแซ (กล้วย)

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

งานประกันคุณภาพการศึกษา

narak_053@hotmail.com

VoIP : 1541
นายธีรภัทร์ มณีเกษร (ตาล)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานคอมพิวเตอร์ งานออกแบบและประชาสัมพันธ์

teerapatt013@hotmail.com

VoIP : 1538
นางสุณี เพ็ชรนิล (ปู)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานธุรการ

pupea_2006@hotmail.com

VoIP : 1546
นางสาวสมลัคน์ บัวทอง (มิ้ม)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานการเจ้าหน้าที่

somluk039@hotmail.com

VoIP : 1540
นายประภัสสร นุ่นแก้ว (บ่าว)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานคอมพิวเตอร์ โสตทัศนูอุปกรณ์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต

Praphatson.nu@skru.ac.th

VoIP : 1536
นางสาวยุพดี พันธุ์สะ (ญา)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานวิจัย งานบริการวิชาการ

comsci16@hotmail.com

VoIP : 1544
นางสาวขนิษฐา แก้วท่าพญา (ไผ่)

นักวิชาการศึกษา

งานพัฒนานักศึกษา งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

phai_11698@hotmail.com

VoIP : 1539
นางสาวรสสุคนธ์ ราชแก้ว (ฝน)

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

งานวิชาการ

ros_f1987@hotmail.com

VoIP : 1537
นางสาวเพ็ญนภา ชิณวงค์ (น้อย)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานพัสดุ

pennapa9100@gmail.com

VoIP : 1542
นางสุรัตนา เพ็ญจำรัส (แมว)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานการเงิน

surattana.ph@skru.ac.th

VoIP : 1545


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th