คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat

บุคลากรสายสนับสนุน (พนักงานบริการ)นางอภิญญา ซู่สุวรรณ (ญา)

พนักงานบริการ


-

VoIP : 0
นางสาวศิริประภา ขวัญประดับ (เทือง)

พนักงานบริการ


-

VoIP : 0
นางราตรี มิ่งเมือง (กบ)

พนักงานบริการ


-

VoIP : 0
นายเจริญ พูลสวัสดิ์ (เริญ)

คนสวน


-

VoIP : 0


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th