คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat

บุคลากรสายสนับสนุน (ห้องปฏิบัติการเคมี)นางสาวยุรี ยาประจันทร์ (ยุรี)

นักวิทยาศาสตร์


reeyuh_020@hotmail.com

VoIP : 0
นายหาสันต์ สาเหล็ม (ชาย)

นักวิทยาศาสตร์


dekchay_036@hotmail.com

VoIP : 0


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th