คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat

บุคลากรสายสนับสนุน (ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์)นายประภัสสร นุ่นแก้ว (บ่าว)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Praphatson.nu@skru.ac.th

VoIP : 1564
นางสาวขนิษฐา แก้วท่าพญา (ไผ่)

นักวิชาการศึกษา

phai_11698@hotmail.com

VoIP : 0


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th