คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat

บุคลากรสายสนับสนุน (ห้องปฏิบัติการชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์)นายปริญญา ทับเที่ยง (ติ)

นักวิทยาศาสตร์


parinya149@gmail.com

VoIP : 0
นางสาวสุไวดา สัสดี (ดา)

นักวิทยาศาสตร์


sussadee-d@hotmail.com

VoIP : 0


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th