คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
Untitled Document

บุคลากรสายวิชาการ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา)อาจารย์ ธนพร อิสระทะ

ประธานหลักสูตร

วท.ม.(แพทย์แผนไทยประยุกต์)

thanaporn.is@skru.ac.thอาจารย์ ฤดีดาว ช่างสาน

พย.ม.(การพยาบาลและอนามัยชุมชน)

riskahealth@yahoo.comอาจารย์ นพมาศ ร่มเกตุ

ศษ.ม.(สร้างเสริมสุขภาพ)

nopamas.ro@skru.ac.thอาจารย์ ณฐวรท บุญรัตนา

วท.ม.(การแพทย์แผนตะวันออก)

nathawarot.bo@skru.ac.thอาจารย์ วัชราภรณ์ พัทคัน

วท.ม.(แพทย์แผนไทยประยุกต์)

watcharaporn.pa@skru.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th