คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
Untitled Document

บุคลากรสายวิชาการ (สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)อาจารย์ เอกฤกษ์ พุ่มนก

ประธานหลักสูตร

วศ.ม.(วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต)

ekaroek.ph@skru.ac.thอาจารย์ ดร. พิพัฒน์ ลิมปนะพิทยาธร

Ph.D.(Polymer Science and Teachnology)

pipat.li@skru.ac.thอาจารย์ ดร. วัชรินทร์ สายน้ำใส

ประธานหลักสูตร

ปร.ด.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)

watcharin.sa@skru.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พลพัฒน์ รวมเจริญ

ประธานหลักสูตร

Ph.D.(Polymerization Process)

polphat@skru.ac.thอาจารย์ รัฐพงษ์ หนูหมาด

วท.ม.(เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)

rattapong.nu@skru.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th