คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
Untitled Document

บุคลากรสายวิชาการ (สาขาวิชาฟิสิกส์)อาจารย์ พะเยาว์ ยงศิริวิทย์

ประธานหลักสูตร

วท.ม.(ธรณีฟิสิกส์)

phayao.yo@skru.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุมัติ เดชนะ

วท.ด.(ฟิสิกส์)

anumust.de@skru.ac.thอาจารย์ ดร. บรรจง ทองสร้าง

ปร.ด.(การพัฒนาที่ยั่งยืน)

banchong.th@skru.ac.thอาจารย์ ดร. ธนพงศ์ พันธุ์ทอง

Ph.D.(Physics)

thanapong.pa@skru.ac.thอาจารย์ ชาญยุทธ ฟองสุวรรณ

วท.ม.(ฟิสิกส์ :ธรณีฟิสิกส์)

chanyut.fo@skru.ac.thอาจารย์ ศักดิ์ชาย คงนคร

วท.ม.(การจัดการทรัพยากรดิน)

sakchai.kh@skru.ac.thอาจารย์ นวรัตน์ สีตะพงษ์

วท.ม.(ธรณีฟิสิกส์)

nawarat.se@skru.ac.thอาจารย์ พิชญ์พิไล ขุนพรรณราย

วท.ม.(ฟิสิกส์)

pitchpilai.kh@skru.ac.thอาจารย์ ศราวุฒิ ชูโลก

วท.ม.(ฟิสิกส์)

sarawut.ch@skru.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัฒนา เดชนะ

วท.ม.(ฟิสิกส์)

watana.da@skru.ac.thอาจารย์ มูรณี ดาโอะ

วท.ม.(ฟิสิกส์)

murnee.da@skru.ac.thอาจารย์ ดร. ปุรินทร จันทร์เลิศ

Ph.D.(Condensed Matter Physics)

purintorn.ch@skru.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th