คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
Untitled Document

บุคลากรสายวิชาการ (สาขาวิชาคณิตศาสตร์)อาจารย์ สานิตย์ ฤทธิเดช

ประธานหลักสูตร

วท.ม.(คณิตศาสตร์และสถิติ)

sanit.ri@skru.ac.thอาจารย์ มาศภินันท์ พันธ์พิพัฒไพบูลย์

วท.ม.(สถิติประยุกต์)

maspinun.pu@skru.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชิงชัย วัฒนธรรมเมธี

วท.ม.(คณิตศาสตร์)

chingghai.wa@skru.ac.thอาจารย์ จิราภรณ์ กวดขัน

วท.ม.(สถิติ)

jiraporn.gu@skru.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เลิศ สิทธิโกศล

ดร.(Math Education)

lert.si@skru.ac.thอาจารย์ ศรัณยา เฮงสวัสดิ์

วท.ม.(คณิตศาสตร์และสถิติ)

saranya.nu@skru.ac.thอาจารย์ ธีรพล บัวทอง

วท.ม.(คณิตศาสตร์และสถิติ)

theerapon.bu@skru.ac.thอาจารย์ สายใจ เพชรคงทอง

กศ.ม.(คณิตศาตร์)

sayjai.pe@skru.ac.thอาจารย์ ดร. ศิรฉัตร ทิพย์ศรี

ปร.ด.(คณิตศาสตร์ประยุกต์)

sirachat.ti@skru.ac.thอาจารย์ อดิศักดิ์ เด็นเพ็ชรหน๋อง

วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์)

adisak.de@skru.ac.thอาจารย์ ธีระพงค์ คงเกื้อ

วท.ม.(คณิตศาสตร์และสถิติ)

teerapong.ko@skru.ac.thอาจารย์ ดร. ภัทราวรรณ เพชรแก้ว

วท.ด.(คณิตศาสตร์)

pattarawan.pe@skru.ac.thอาจารย์ ปิยธิดา บุญสนอง(อาจารย์ลาศึกษาต่อ)

วท.ม.(คณิตศาสตร์และสถิติ)

payatida.bo@skru.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th