คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
Untitled Document

บุคลากรสายวิชาการ (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร มหาบัณฑิต)อาจารย์ ดร. เพ็ญมาศ สุคนธจิตต์

ประธานหลักสูตร

ส.ด.(โภชนาการสาธารณสุข)

penmat.su@skru.ac.thอาจารย์ ดร. จีราพัชร พลอยนิลเพชร

ปร.ด.((ชีวเวชศาสตร์) (ควบโท+เอก))

jirapatch.pl@skru.ac.thอาจารย์ ดร. ยุทธพงษ์ หลี้ยา

ปร.ด.((ชีวเวชศาสตร์) (ควบโท+เอก))

yuttapong.le@skru.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คันธมาทน์ กาญจนภูมิ

ปร.ด.(ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ)

kantamaht.ka@skru.ac.thอาจารย์ ดร. วันฉัตร ศิริสาร

PhD.(Medicine)

wansirisarn@hotmail.com

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th