คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
Untitled Document

บุคลากรสายวิชาการ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ)อาจารย์ นพมาศ ร่มเกตุ

ประธานโปรแกรม

ศษ.ม.(สร้างเสริมสุขภาพ)

nopamas.ro@skru.ac.thอาจารย์ ฤดีดาว ช่างสาน

พย.ม.(การพยาบาลและอนามัยชุมชน)

riskahealth@yahoo.comอาจารย์ ดร. จิตรวี เชยชม

วท.ด.(วิทยาศาสตร์สาธารณสุข(หลักสูตรนานาชาติ))

jitravee.ch@skru.ac.thอาจารย์ ดร. เพ็ญมาศ สุคนธจิตต์

ส.ด.(โภชนาการสาธารณสุข)

penmat.su@skru.ac.thอาจารย์ สุรัตน์สวดี แซ่แต้

วท.ม.(การวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ)

suratsawadee.sa@skru.ac.thอาจารย์ เยาวลักษณ์ เตี้ยนวน

ส.ม.(สาธารณสุขชุมชน)

yaowalak.te@skru.ac.thอาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น

ปร.ด.(การพัฒนาสุขภาพชุมชน)

worapol.nu@skru.ac.thอาจารย์ ดร. จีราพัชร พลอยนิลเพชร

ปร.ด.((ชีวเวชศาสตร์) (ควบโท+เอก))

jirapatch.pl@skru.ac.thอาจารย์ ณฐวรท บุญรัตนา

วท.ม.(การแพทย์แผนตะวันออก)

nathawarot.bo@skru.ac.thอาจารย์ ดร. ยุทธพงษ์ หลี้ยา

ปร.ด.((ชีวเวชศาสตร์) (ควบโท+เอก))

yuttapong.le@skru.ac.thอาจารย์ ดร. ภัชชนก รัตนกรปรีดา

ปร.ด.(การพัฒนาสุขภาพชุมชน)

sataporn.nn@gmail.comผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คันธมาทน์ กาญจนภูมิ

ปร.ด.(ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ)

kantamaht.ka@skru.ac.thอาจารย์ ธนพร อิสระทะ

วท.ม.(แพทย์แผนไทยประยุกต์)

thanaporn.is@skru.ac.thอาจารย์ วัชราภรณ์ พัทคัน

วท.ม.(แพทย์แผนไทยประยุกต์)

watcharaporn.pa@skru.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th