คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
Untitled Document

บุคลากรสายวิชาการ (สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน)อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น

ประธานหลักสูตร

ปร.ด.(การพัฒนาสุขภาพชุมชน)

worapol.nu@skru.ac.thอาจารย์ ดร. จิตรวี เชยชม

วท.ด.(วิทยาศาสตร์สาธารณสุข(หลักสูตรนานาชาติ))

jitravee.ch@skru.ac.thอาจารย์ สุรัตน์สวดี แซ่แต้

วท.ม.(การวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ)

suratsawadee.sa@skru.ac.thอาจารย์ เยาวลักษณ์ เตี้ยนวน

ส.ม.(สาธารณสุขชุมชน)

yaowalak.te@skru.ac.thอาจารย์ ดร. ภัชชนก รัตนกรปรีดา

ปร.ด.(การพัฒนาสุขภาพชุมชน)

sataporn.nn@gmail.com

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th