คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
Untitled Document

บุคลากรสายวิชาการ (สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐิติมาพร หนูเนียม

ประธานหลักสูตร

วท.ม.(คหกรรมศาสตร์)

thitimaporn.no@skru.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา ศิริโชติ

ค.ด. (อุดมศึกษา)

tusana.si@skru.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรชัย พุทธรักษ์

ศศ.ม.(คหกรรมศาสตรศึกษา)

pornchai.pu@skru.ac.thอาจารย์ ดร. สุรีย์พร กังสนันท์

ปร.ด.(อาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการ)

sureeporn.ka@skru.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาวรรณ วงศ์สุดาลักษณ์(อาจารย์ลาศึกษาต่อ)

วศ.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ)

wipawan.wo@skru.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th