คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
Untitled Document

บุคลากรสายวิชาการ (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)อาจารย์ หิรัญวดี สุวิบูรณ์

ประธานโปรแกรม

วท.ม.(สิ่งแวดล้อม)

hirunwadee.su@skru.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญกมล ขุนพิทักษ์

วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดล้อม)

khwankamon.kh@skru.ac.thอาจารย์ ดร. สุชีวรรณ ยอยรู้รอบ

วศ.ด.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

sucheewan.yo@skru.ac.thอาจารย์ ดร. สายสิริ ไชยชนะ

Ph.D(Environmental Sciences)

saisiri.ch@skru.ac.thอาจารย์ นัดดา โปดำ

วท.ม(การจัดการสิ่งแวดล้อม)

nadda.po@skru.ac.thอาจารย์ กมลนาวิน อินทนูจิตร

วศ.ม.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

kamonnawin.in@skru.ac.thอาจารย์ ดร. สิริพร บริรักวิสิฐศักดิ์

Ph.D.(Civil and Environmental)

siriporn.bo@skru.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th