คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
Untitled Document

บุคลากรสายวิชาการ (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สารภี จุลแก้ว

ประธานหลักสูตร

วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)

sarapee.ch@skru.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ นลินี อินทมะโน

วท.ม(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

nalinee.in@skru.ac.thอาจารย์ ยุพดี อินทสร

วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

youppadee.in@skru.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิกุล สมจิตต์

ค.อ.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

pikul.so@skru.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำนาจ ทองขาว

Ph.D.(Information Systems)

aumnat.to@skru.ac.thอาจารย์ กฤษดา เพ็งอุบล

วท.บ.(วิทยาการสารสนเทศ)

krisada.pe@skru.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศลักษณ์ ทองขาว

Ph.D.(Information Systems)

sasalak.to@skru.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวีรัตน์ นวลช่วย

ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ)

taweerat.nu@skru.ac.thอาจารย์ ญาณพัฒน์ ชูชื่น

วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)

yanapat.ch@skru.ac.thอาจารย์ สกรรจ์ รอดคล้าย

วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)

sakan.ro@skru.ac.thอาจารย์ ดร. เกศินี บุญช่วย

วท.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)

kesinee.bo@skru.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษณ์วรา รัตนโอภาส

วศ.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)

kritwara.ra@skru.ac.thอาจารย์ คมกฤช เจริญ

วศ.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)

komkrit.ch@skru.ac.thอาจารย์ จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ

วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

jaksit.ol@skru.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดินาถ หลำสุบ

วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)

dinat.la@skru.ac.thอาจารย์ เสรี ชะนะ

วศ.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)

seree.ch@skru.ac.thอาจารย์ ภาณุกร ภูริปัญญานันท์

วศ.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)

panukorn.pu@skru.ac.thอาจารย์ โชติธรรม ธารรักษ์

วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

chotitham.th@skru.ac.thอาจารย์ พัฒนะ วรรณวิไล

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

pattana.wa@skru.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th