คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
Untitled Document

บุคลากรสายวิชาการ (สาขาวิชาเคมี)อาจารย์ ชนรรค์ พงศ์อาทิตย์

ประธานหลักสูตร

วท.ม.(เคมีอนินทรีย์)

chanan.ph@skru.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวีสิน นาวารัตน์

วท.ด.(เคมี)

tawesin.na@skru.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชาวนีพร ชีพประสพ

วท.ม.(ชีวเคมี)

chaowaneeporn.ch@skru.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุวรรณ คำแก้ว

Ph.D.(Environmental Chemistry)

charuwan.kh@skru.ac.thอาจารย์ จิรภา คงเขียว

วท.ม.(เคมีอินทรีย์)

jirapa.ko@skru.ac.thอาจารย์ ดร. ระเบียบ สุวรรณเพ็ชร์

ปร.ด.((เคมีวิเคราะห์)หลักสูตรนานาชาติ)

rabeab.su@skru.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิภาพรรณ คงเย็น

ป.ด.(เคมีอินทรีย์)

wipapan.ko@skru.ac.thอาจารย์ นันธิดา ลิ่มเสฎโฐ

วท.ม.(เคมีและเคมีประยุกต์)

nunthida.li@skru.ac.thอาจารย์ นรารัตน์ ทองศรีนุ่น

วท.ม.(เคมีและเคมีประยุกต์)

nararat.th@skru.ac.thอาจารย์ ดร. ธีรยุทธ์ ศรียาเทพ

ปร.ด.(เคมีประยุกต์)

teerayut.sr@skru.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมสันต์ สังขมณี(อาจารย์ลาศึกษาต่อ)

วท.ม.(เคมีเชิงฟิสิกส์)

mason.sa@skru.ac.thอาจารย์ กนิษฐา พงศ์อาทิตย์(อาจารย์ลาศึกษาต่อ)

วท.ม(เคมีและเคมีประยุกต์)

nut_pank@hotmail.com

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th