คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
Untitled Document

บุคลากรสายวิชาการ (สาขาวิชาชีววิทยา)อาจารย์ อรนุช สุขอนันต์

ประธานหลักสูตร

วท.ม.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) )

oranut.su@skru.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวนิตย์ ชอบบุญ

วท.ม.(จุลชีววิทยา)

saowanit.ch@skru.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ คทาวุธ ไชยเทพ

วท.ม.(นิเวศวิทยา)

katawut.ch@skru.ac.thอาจารย์ วาสนา มู่สา

วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)

wassana.mu@skru.ac.thอาจารย์ ดร. นุชจรินทร์ เพชรเกลี้ยง

ปร.ด.(ชีววิทยา)

nutjarin.pe@skru.ac.thอาจารย์ ดร. เบญจวรรณ ยันต์วิเศษภักดี

วท.ด.(พฤกษศาสตร์)

benjawan.ya@skru.ac.thอาจารย์ ดร. นิศากร วิทจิตสมบูรณ์

ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

nisakorn.wi@skru.ac.thอาจารย์ ดร. ปวีณา ดิกิจ

ศษ.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ)

paweena.di@skru.ac.thอาจารย์ ดร. สายใจ วัฒนเสน

ปร.ด.(จุลชีววิทยา)

saijai.wa@skru.ac.thอาจารย์ สุธินี หีมยิ

วท.ม.(ชีววิทยา)

sutinee.hi@skru.ac.thอาจารย์ วีรยุทธ ทองคง

วท.ม.(กีฏวิทยา)

veerayuth.th@skru.ac.thอาจารย์ ดร. อัจฉรา เพิ่ม

ปร.ด.(จุลชีววิทยา)

atchara.ph@skru.ac.thอาจารย์ ดร. ภวิกา มหาสวัสดิ์

Ph.D.(Medicine)

pawika.ma@skru.ac.thอาจารย์ ดร. สิริมาภรณ์ วัชรกุล

ปร.ด.(จุลชีววิทยา)

sirimaporn.wa@skru.ac.thอาจารย์ ผจงสุข สุธารัตน์(อาจารย์ลาศึกษาต่อ)

วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ)

jongsuk_su@hotmail.comอาจารย์ สัลวา ตอปี(อาจารย์ลาศึกษาต่อ)

วท.ม.(จุลชีววิทยา)

salwa.to@skru.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th