คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
Untitled Document

ประธานโปรแกรมวิชาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญกมล ขุนพิทักษ์

ประธานโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

khwankamon.kh@skru.ac.thอาจารย์ ฐิติมาพร หนูเนียม

ประธานโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์

thitimaporn.no@skru.ac.thอาจารย์ เอกฤกษ์ พุ่มนก

ประธานโปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

ekaroek.ph@skru.ac.thอาจารย์ อรนุช สุขอนันต์

ประธานโปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์

oranut.su@skru.ac.thอาจารย์ พะเยาว์ ยงศิริวิทย์

ประธานโปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป

phayao.yo@skru.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ สารภี จุลแก้ว

ประธานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

sarapee.ch@skru.ac.thอาจารย์ สานิตย์ ฤทธิเดช

ประธานโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

sanit.ri@skru.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ นลินี อินทมะโน

ประธานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

nalinee.in@skru.ac.thอาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น

ประธานโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

worapol.nu@skru.ac.thอาจารย์ ชนรรค์ พงศ์อาทิตย์

ประธานโปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์

chanan.ph@skru.ac.thอาจารย์ ดร. ภวิกา มหาสวัสดิ์

ประธานโปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์

pawika.ma@skru.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th