คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
Untitled Document

ประธานโปรแกรมวิชาอาจารย์ เอกฤกษ์ พุ่มนก

ประธานโปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

ekaroek.ph@skru.ac.thอาจารย์ จิราภรณ์ กวดขัน

ประธานโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

jiraporn.gu@skru.ac.thอาจารย์ อรนุช สุขอนันต์

ประธานโปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์

oranut.su@skru.ac.thอาจารย์ ชาญยุทธ ฟองสุวรรณ

ประธานโปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป

chanyut.fo@skru.ac.thอาจารย์ พรชัย พุทธรักษ์

ประธานโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์

pornchai.pu@skru.ac.thอาจารย์ โชติธรรม ธารรักษ์

ประธานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

chotitham.th@skru.ac.thอาจารย์ นพมาศ ร่มเกตุ

ประธานโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

nopamas.ro@skru.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิภาพรรณ คงเย็น

ประธานโปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์

wipapan.ko@skru.ac.thอาจารย์ หิรัญวดี สุวิบูรณ์

ประธานโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

hirunwadee.su@skru.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th