คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat

ผู้บริหารคณะผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุมัติ เดชนะ

คณบดี

VoIP : 1531ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณ์วรา รัตนโอภาส

รองคณบดีฝ่ายวิจัยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

VoIP : 1532ดร.สุชีวรรณ ยอยรู้รอบ

รองคณบดีวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

VoIP : 1533อาจารย์นันธิดา ลิ่มเสฎโฐ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ

VoIP : 1534


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th