คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
Untitled Document
Untitled Document

ประวัติคณะ :

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏสงขลา เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามการแบ่งส่วนราชการของวิทยาลัยครู เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 มีการเปลี่ยนแปลงการเรียกชื่อหน่วยงานตามลำดับดังนี้

พ.ศ. 2518 มีพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูเรียกว่า คณะวิชา จัดตั้งเป็น คณะวิทยาศาสตร์มีหน่วยงานสังกัด ประกอบด้วย

หมวดวิชาพลานามัย หมวดวิชาคณิตศาสตร์ หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์
หมวดเกษตรกรรม หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ หมวดวิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์

พ.ศ. 2519 เปลี่ยนชื่อ หมวดวิชาพลานามัย เป็น หมวดวิชาพลศึกษาและนันทนาการตั้งภาควิชาสุขศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2527 มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 เปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปลี่ยนชื่อหน่วยงานในสังกัดเป็นภาควิชา ประกอบด้วย

ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาเทคโนโลยีการยาง
ภาควิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ภาควิชาสุขศึกษา ภาควิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

เปลี่ยนสังกัดภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการเป็นสังกัดคณะครุศาสตร์

พ.ศ. 2530 แยกภาควิชาเกษตรศาสตร์จัดตั้งเป็น คณะเกษตรและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรกเกล้าพระราชทานนามสถาบันราชภัฏแทนวิทยาลัยครูเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 มีหน่วยงานสังกัด ประกอบด้วย

ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ภาควิชาเทคโนโลยีการยาง ภาควิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2538 เปลี่ยนชื่อคณะเป็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน่วยงานสังกัด ประกอบด้วย

ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
ภาควิชาเทคโนโลยีการยาง ภาควิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์

พ.ศ. 2540 แยกภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์จัดตั้งเป็น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพ.ศ. 2541 เปลี่ยนระบบบริหารจาก ภาควิชา เป็น โปรแกรมวิชา มีโปรแกรมวิชา จำนวน 17 โปรแกรมวิชา ดังต่อไปนี้

โปรแกรมวิชาเคมี โปรแกรมวิชาเคมีปฏิบัติ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการยาง โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ โปรแกรมวิชาชีววิทยา โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป โปรแกรมวิชาสุขศึกษา โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

พ.ศ. 2543 ปรับเปลี่ยนโปรแกรมวิชาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม ซึ่งประกอบด้วย 9 โปรแกรมวิชา ดังต่อไปนี้

โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏสงขลาได้รับการยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547

ปรัชญา :

ปรัชญา เน้นคุณธรรม นำวิทยาศาสตร์ก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ :

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล

พันธกิจ :

  1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาครูด้านวิทยาศาสตร์
  3. ศึกษา วิจัย สร้างองค์ความรู้ พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  4. บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น
  5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  6. ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ

เอกลักษณ์ :

สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

อัตลักษณ์ :

เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th