คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
Untitled Document
Untitled Document

มุมพักผ่อน

มุมพักผ่อนหน้าอาคารเรียน 10

มุมฝึกทักษะด้านการคิดอาคารเรียน 10

มุมพักผ่อนหลังอาคารเรียน 10

มุมพักผ่อนหน้าอาคารเรียนเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

สวนพฤกษศาสตร์ข้างอาคารเรียนเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

มุมพักผ่อน ลานกิจกรรมข้างอาคารเรียนเทคโนโลยีชีวภาพ

ลานจอดรถหน้าอาคารเรียนเทคโนโลยีชีวภาพ

บริเวณหน้าอาคารเรียน 1 แพทย์แผนไทย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th