หมายเหตุ ใช้ username และ password เดียวกับ กองพัฒนานักศึกษา

มีปัญหาการเข้าใช้งาน กรุณาแจ้งงานคอมพิวเตอร์ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

sciencewebmaster@gmail.com / Facebook.com/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา