คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
Untitled Document

พัสดุ :

พัสดุ(คณะ) :

ใบเสนอราคาซื้อ
ใบเสนอราคาจ้าง
หนังสือสัญญาเช่ารถยนต์
ใบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
แบบฟอร์มผู้กำหนดคุณลักษณะและผู้ตรวจคุณลักษณะ
แบบขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มแสดงความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น(ครุภัณฑ์)
แบบฟอร์มแสดงความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น(สิ่งปลูกสร้าง)
รายละเอียดการเตรียมเอกสารเพื่อส่งขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

พัสดุ(มหาวิทยาลัย) :

ใบสำคัญรับเงิน
ใบเสนอราคาซื้อ
ใบเสนอราคาจ้าง
ใบสั่งซื้อ
ใบสั่งจ้าง
ใบรายงานต่อผู้มีอำนาจสั่งจ่าย
ใบตรวจการจ้าง
ขออนุญาตจัดซื้อ จัดจ้าง
หนังสือสัญญาเช่ารถยนต์
หนังสือสัญญาเช่าเรือ
รายละเอียดพัสดุที่ขอซื้อจ้าง