คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
Untitled Document

ธุรการ :

บันทึกข้อความ
บันทึกข้อความขออนุมัติส่งจดหมายราชการ/เอกสาร/วารสารทางไปรษณีย์ ตามใบอนุญาตฝากส่งเป็นรายเดือน
ขอไปราชการ (เรียนอธิการบดี)
ขอไปราชการ (เรียนคณบดี)(2-7-2562)
ขอชี้แจงการไม่สแกนเวลา เข้า/ออก ในการปฏิบัติงาน
ขออนุญาตใช้เครื่องโทรสาร
ขอบ้านพัก
ขอมอบหมายงาน
ขอรับ-ส่งมอบงาน
ขออนุญาตใช้ห้องประชุม
ขออนุญาตยืมวัสดุ - อุปกรณ์
แบบขออนุญาตไปสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อสำหรับอาจารย์
แบบขออนุญาตลาศึกษาต่อสำหรับอาจารย์
แบบรายงานผลการลาศึกษาต่อสำหรับอาจารย์
แบบขออนุญาตขยายเวลาการลาศึกษาต่อสำหรับอาจารย์
แบบคำขออนุญาตให้ยานพาหนะเข้า - ออก มหาวิทยาลัย
แบบคำขออนุญาตผู้ปกครอง เข้ากิจกรรมรับน้อง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th