คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
Untitled Document
Untitled Document

อาคารเรียนของคณะ

อาคารเรียน 10

ใช้ในการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน ได้แก่ วิชาฟิสิกส์ , เคมี , ชีววิทยา


อาคารเรียน 8

ใช้ในการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ , คอมพิวเตอร์ , วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ วิทยาศาสตร์สุขภาพ

อาคารเรียนเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

ใช้ในการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน ได้แก่ เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

อาคารเรียนเทคโนโลยีชีวภาพ

ใช้ในการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน ได้แก่ วิชาชีววิทยา , ชีววิทยาประยุกต์ และจุลชีววิทยา

อาคารเรียนคหกรรมศาสตร์

ใช้ในการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน ได้แก่ วิชาคหกรรมศาสตร์

อาคารเรียนคหกรรมศาสตร์ (อาคารใหม่)

ใช้ในการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน ได้แก่ วิชาคหกรรมศาสตร์

อาคารเรียนแพทย์แผนไทย อาคารเรียน 1

ใช้ในการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน ได้แก่ วิชาแพทย์แผนไทย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th