คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
Untitled Document

รายละเอียดสาขาวิชา :

ปริญญาตรี หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสร์ (Bachelor of Science in Mathematics)

ศึกษาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ คณิตศาสตร์ประยุกต์สถิติ สถิติประยุกต์และคอมพิวเตอร์ โดยเน้นทั้งในด้านทฤษฎีและการนำไปใช้ เน้นหนักการศึกษาเพื่อให้รู้คุณค่าของคณิตศาสตร์ใการคิด มีเหตุผลในแง่ของวิทยาศาสตร์ สามารถนำไปประยุกต์ในการดำเนินงานวิชาการสาขาต่างๆ ได้

แนวทางการประกอบอาชีพ

นักวิชาการ ครู อาจารย์ นักสถิติ นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย นักวิเคราะห์วางแผนและนโยบาย เจ้าหน้าที่ในสถาบันการเงิน พนักงานธนาคาร นักเศรษฐศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย นักอุตินิยมวิทยา

เว็บไซต์โปรแกรม

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสร์ (Bachelor of Science in Home Economics)

เป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รวมทั้งเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ อาหารและโภชนาการ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว ศิลปะประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ รวมทั้งการจัดการที่อยู่อาศัย

แนวทางการประกอบอาชีพ

ผู้ประกอบการในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม นักวิชาการทางด้านอาหารและโภชนาการ นักกำหนดรายการอาหาร นักวิจัยและพัฒนาในงานทางด้านอาหารและโภชนาการ นักโภชนาการในหน่วยงานรัฐและเอกชน ทำงานในสถานประกอบธุรกิจร้านอาหาร เช่น ภัตตาคาร โรงแรม และร้านอาหาร

เว็บไซต์โปรแกรม

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป (Bachelor of Science in Physics)

ศึกษาเกี่ยวกับ วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ วัสดุศาสตร์ พลังงานทดแทน วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และการสำรวจระยะไกล

แนวทางการประกอบอาชีพ

นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่รังสีในโรงพยาบาล นักอุตุนิยมวิทยา นักวิชาการ พนักงานส่งเสริมการขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ อาชีพอิสระ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ด้านฟิสิกส์ดาราคาศาสตร์ นิวเคลียร์ ธรณีฟิสิกส์

เว็บไซต์โปรแกรม

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (Bachelor of Science in Chemistry)

ศึกษาเกี่ยวกับ สาระและวิธีการของศาสตร์ทางด้านเคมีเป็นหลักทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ได้แก่ เคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ เคมีวิเคราะห์ เคมีอนินทรีย์ เคมีเชิงฟิสิกส์ และชีวเคมี มีการเรียนการสอนที่ทันสมัย เน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และตอบสนองต่อความต้องการของตลาดงาน รวมทั้งก้าวทันความก้าวหน้าทางเคมีในเรื่องของนาโนเทคโนโลยี เตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาในการก้าวสุ่มาตรฐานวิชาชีพในเรื่องของระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการไปพร้อมๆ กับคุณธรรมจริยธรรม และนำความรู้มุ่งสู่การพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

แนวทางการประกอบอาชีพ

นักเคมี นักวิจัย ครู อาจารย์ นักวิชาการทางเคมี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพห้องปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฎิบัติการ พนักงานส่งเสริมการขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์วัสดุและสารเคมี และอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์โปรแกรม

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (Bachelor of Science in Biology)

ศึกษาครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อศึกษาทางด้านองค์ประกอบของพื้นฐานชีวิต กายวิภาคและสรีระวิทยา การเจริญเติบโต พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ อนุกรมวิธาน ความหลากหลายทางชีวภาพ นิเวศวิทยา รวมถึงด้านอื่นๆ

แนวทางการประกอบอาชีพ

นักวิจัยในหน่วยงานราชการและเอกชน นักวิจัยอิสระ นักวิชาการอิสระ นักวิทยาศาสตร์หรือบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งภาครัฐและเอกชน ครู อาจารย์ (ศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู) ประกอบอาชีพอิสระ

เว็บไซต์โปรแกรม

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ (Bachelor of Science in Applied Microbiology)

ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กหรือจุลินทรีย์ที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า เช่น แบคทีเรีย ไวรัส ยีสต์ รา โปรโตซัว และสาหร่ายบางชนิด ที่มีบทบาทในด้านที่เป็นประโยชน์และโทษ และการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ เช่น การใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรม อาหาร การเกษตรกรรม การแพทย์ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

แนวทางการประกอบอาชีพ

นักวิชาการวิทยาศาสตร์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม นักวิจัยฝ่ายวิจัยและพัฒนา นักวิจัยฝ่ายควบคุมคุณภาพ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิจัย/พนักงานฝ่ายผลิตที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ครู อาจารย์

เว็บไซต์โปรแกรม

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ (Bachelor of Science in Rubber and Polymer Technology)

ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทางด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในวิชาการด้านเทคโนโลยี ทั้งในเชิงของการผลิตและนำยางไปประยุกต์ใช้ทำผลิตภัณฑ์ให้เกิดมูลค่าเพิ่มโดยเรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับยางธรรมชาติลและยางสังเคราะห์ ในรูปแบบของน้ำยางและยางแห้ง ด้านการออกแบบสูตรยาง การแปรรูปยาง การทดสอบและสมบัติต่างๆ การทำผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก

แนวทางการประกอบอาชีพ

นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ครู-อาจารย์เจ้าหน้าที่รังสีในโรงพยาบาล นักอุตุนิยมวิทยา นักวิชาการ พนักงานส่งเสริมการขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์

เว็บไซต์โปรแกรม

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Bachelor of Science in Computer Science)

ศึกษาเกี่ยวกับ ฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีและการพัฒนาซอฟต์แวร์ ศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบฐานข้อมูลและวิเคราะห์ระบบ การวิเคราะห์และการออกแบบโปรแกรม การออกแบบระบบและควบคุมระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย

แนวทางการประกอบอาชีพ

นักวิทยาการคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์ นักพัฒนาเว็บไซต์ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ

เว็บไซต์โปรแกรม

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Bachelor of Science in Information Technology)

ศึกษาเกี่ยวกับ โครงสร้างพื้นฐานของนะบบสารสนเทศ เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ วิธีการทางซอฟต์แวร์ กฎหมายและจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านธุรกิจ การสื่อสาร สายการผลิต งานบริการ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงพาณิชย์

แนวทางการประกอบอาชีพ

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภาครัฐและเอกชน โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน ผู้ดูแลและบริหารระบบเครือข่าย นักพัฒนาเว็บไซต์ นักแอนิเมชั่น ผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

เว็บไซต์โปรแกรม

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม (Bachelor of Science in Environmental Management)

ศึกษาเกี่ยวกับ พื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่นำไปสู่การจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน้นการปฏิบัติจริงในด้านการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ขยะมูลฝอย ดิน อากาศ และเสียง การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เป็นต้น การนำองค์ความรุ้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

แนวทางการประกอบอาชีพ

ทำงานในหน่วยงานราชการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น การควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัทเอกชน เช่น ห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน(NGOs) เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานด้านการศึกษาและวิจัย สามารถสอบเป็นผู้ควบคุมมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม ได้ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางน้ำ ทางอากาศ และจัดการกากอุตสาหกรรม

เว็บไซต์โปรแกรม

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (Bachelor of Public Health Program in Community Health)

ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ และเนวปฏิบัติสำหรับการดำเนินด้านสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพการสาธารณสุข ตามมาตรา 3 พ.ร.บ. วิชาชีพการสาธารณาสุขชุมชน พ.ศ. 2556 ที่ได้กำหนดไว้ให้ วิชาชีพการสาธารณาสุขชุมชน เป็นวิชาชีพที่กระทำต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในชุมชนเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย การฟื้นฟูสภาพ การอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยในชุมชนโดยนำหลักวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ การประกอบอาชีพการสาธารณสุขชุมชน คือ การกระทำการสาธารณสุขต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน และอนามัยสิ่งแวดล้อม

แนวทางการประกอบอาชีพ

นักวิชาการสาธารณสุขประจำโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านสุขภาพ นักวิชาการควบคุมโรคและนักวิชาการสุขาภิบาล นักวิชาการสุขศึกษา อาจารย์ ครู

เว็บไซต์โปรแกรม

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา (Bachelor of Science Program in Health Science and Spa)

ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ งานสปาและงานบริการ การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร สามารถประกอบอาชีพได้ทันทีหลังสำเร็จการศึกษา

แนวทางการประกอบอาชีพ

ผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพและสปา ผู้ให้บริการด้านสุขภาพและสปาทั้งในและต่างประเทศ ผู้ประกอบการด้านธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ คลินิกด้านความงาม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th