คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
Untitled Document
Untitled Document

ผู้สนใจศึกษาต่อ :


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2562 มีหลักสูตรทั้งหมด 12 หลักสูตร จำแนกเป็นวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิตจำนวน 11 หลักสูตร ได้แก่

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา

 • และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 หลักสูตร  ได้แก่

 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

  160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
  074-260-260 074-260-261
  sciencewebmaster@skru.ac.th