คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
Untitled Document
Untitled Document

ผู้สนใจศึกษาต่อ :


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2562 มีหลักสูตรทั้งหมด 12 หลักสูตร จำแนกเป็นคุณวุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิตจำนวน 11 หลักสูตร ได้แก่

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์
 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
 8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
 9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
 11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา

คุณวุฒิ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 หลักสูตร  ได้แก่

 1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

หลักสูตรปริญญาโท คุณวุฒิ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 1 หลักสูตร  ได้แก่

 1. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th