คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
boat
สารประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิจัย

ตัวอย่างคู่มือเล่มวิจัยนักศึกษา
การขอและสนับสนุนทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2560
แบบปฏิบัติการนำเสนองานวิจัย โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3
แบบโปสเตอร์การนำเสนองานวิจัย โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3
การแนบเอกสารและตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ในการนำเสนอผลงานวิจัย
ทุนสนับสนุนในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในประเทศ
หน้า
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
074-260-260 074-260-261
sciencewebmaster@skru.ac.th